تاریخ ثبت کانال جدید در تاریخ 1 شهریور مقدور می باشد