عنکبوت تارانتولای آبی سنگاپور

119
119 بازدید
اشتراک گذاری
تارانتولای آبی سنگاپوریک تارانتولای جهان قدیم(آسیا آفریقا)به شما می‌رود.ازاین رونسبت به تارانتولاهای جهان جدیدپرخاشگرترودارای زهری قدرتمندتراست لذابرای علاقه مندانی که درنگهداری وپرورش تارانتولا مبتدی هستندتوصیه نمی‌شود.هرچندزهرش برای انسان کشنده نیست امامحل گزش دردناک است.به هرحال نگهداری ازاین گونه زیبابارعایت تمام نکات درباره پرورش تارانتولامیتواندبرای شمابسیارجذاب وسرگرم کننده باشد.
8 ماه پیش