آموزش جواهر سازی سنجاق سر با سیم ، مروارید و منجوق

383
383 بازدید
اشتراک گذاری
ساخت سنجاق سر مرواریدی با ویدئو ساده و آهسته: ویدیو بی کلام است و از کانال تخصصی آموزش جواهر سازی با منجوق و مروارید است.
آموزش بسیار واضح است و هنرمند مراحل ساخت سنجاق را به صورت گام به گام نمایش می دهد.
4 ماه پیش